banner.png

心動不如馬上行動

   避免因勞動檢查缺失之罰款及可能衍生的補償或賠償損失

省去昂貴顧問輔導費,在日後面對勞工 (動) 局之勞動檢查時,能輕鬆過關 left 01

                                                               最讚 因應勞動檢查之制度表格範本光碟 p1 頁面 111因應勞動檢查之制度表格範本光碟p2

第 1 頁,共 45 頁